დასწრებული სასწავლო კურსები:

თეორიული ცოდნა

პრაქტიკული სწავლება 

სტაჟირება და დასაქმება 
1. მზარეული
თქვენ შეისწავლით:
+ მზარეულის ფუნქციონალურ მოვალეობებს;
+ კულინარული პროდუქციის უვნებლობის საერთაშორისო სტანდარტებს;
+ სანიტარიისა და ჰიგიენის ნორმებს;
+ შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნებს;
+ ნედლეულის ჰიდრო-მექანიკური და თერმული დამუშავების საყოველთაოდ მიღებულ მეთოდებს;
+ ქართული სამზარეულოს თავისებურებებს რეგიონების მიხედვით;
+ კერძების, საუზმეულის, სალათების და დესერტების მომზდებას ქართული კულინარიის მაგალითზე.
სამუშაო ადგილებზე ან სახლში პრაქტიკული დავალებების შესრულების შედეგად შეიძენთ საჭირო პროფესიულ უნარებს.
2. სუ-შეფი
თქვენ შეისწავლით:
+ სუ - შეფის ფუნქციონალურ მოვალეობებს;
+კულინარული პროდუქციის უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტებს, სანიტერიისა და ჰიგიენის ნორმებს, შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნებს;
+ საწარმოო ინფრასტრუქტურას და კულინარული წარმოების ორგანიზებას;
+ სასაწყობო მეურნეობის, მომარაგებისა და წარმოებაში ნედლეულისა და პროდუქტების მიწოდების ორგანიზებას;
+ ტექნოლოგიური დოკუმენტაციის შემუშავებას, ფასწრმოქმნასა და კერძების კალკულაციის, მენიუს შედგენას;
+ კულინარული წარმოების ოპერატიულ დაგეგმარებას და პროდუქციის ხარისხზე კონტროლის განხორციელებას;
+ სამუშაო ადგილებზე სამზარეულოს პერსონალის განაწილება-გაწესების, ინსტრუქტაჟისა და სწავლების პრინციპებს.
რეგისტრაცია
თქვენ დაგჭირდებათ:
+ 2 ფოტოსურათი 3/4
+ პირადობის ქსეროასლი
+ სამედიცინო ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ, ფორმა #100
კურსის დაწყება ყოველივე თვის 5- 10 რიცხვებში.
კურსის საფასური
1. მზარეული - 750 ლარი
2. სუ-შეფი - 800 ლარი
ხანგრძლივობა - 3 თვე 
პირობების დაზუსტება შეგიძლიათ ნებისმიერი საკომუნიკაციო ხერხით: ტელეფონი, მესენჯერი, ვაიბერი და სხვა.
+995 571 333 881; +995 577 722 709

Write Close