რისთვის სჭირდება რესტორანს ბრენდ - შეფი?

ვინ არის ბრენდ-შეფი და რით განსახვავდება ის რესტორნის შეფ-მზარეულისგან ?

ბრენდ-შეფი რესტორნის სახეა. იგი პასუხისმგებელია ბრენდირებასა და რესტორნის კონცეფციის ხარისხზე და მის დონეზე. ხოლო შეფ-მზარეულის ძირითადი მიზანია - კვების ობიექტის ხარისხობრივი დონის უზრუნველყოფა, რომელსაც აყალიბებს ბრენდ-შეფი.

ბრენდ- შეფი აანალიზებს კვების ობიექტის ყველა ასპექტს და ამის საფუძველზე ქმნის უნიკალურ, გამორჩეულ მენიუს, კერძების ავტორისეულ გაცემა -პრეზენტაციას, რითაც განსაზღვრავს დაწესებულების იმიჯს და რესტორანში ქმნის განსაკუთრებულ ატმოსფეროს.

როგორც მსოფლიო პრაქტიკა გვიჩვენებს, არც ერთი წარმატებული რესტორანი არ ფუნქციონირებს ბრენდ-შეფის გარეშე. მის არსენალში არიან პროფესიონალი შემსრულებლები - შეფ-მზარეული, სუ - შეფი, კულინარული წარმოების ქვედანაყოფების მზარეულები, ხოლო თვით ბრენდ - შეფი კი არის სტრატეგიული და კონცეპტუალური მიმართულების განსამზღვრელი და ამ მხრივ ძირითადი შემოქმედი.

რისთვის სჭირდება რესტორანს ბრენდ - შეფი?

ბრენდ - შეფის პოზიცია გულისხმობს რესტორნის მიერ მომხმარელისთვის აბსოლუტურად უნიკალური შეთავაზების შექმნას.

ის განასახიერებს ისეთი უნარ-ჩვევების ერთობლიობას, რომელთა კულმინაციას წარმოადგენს კულინარიული დიდ-ოსტატობა, მხარდაჭერილი კრეატიულად აზროვნების უნარითა და მენეჯმენტის ინსტრუმენტების სრულყოფილი გამოყენებით: დაწყებული ნედლეულისა და პროდუქტების შესყიდვის დაგაგმარებიდან და დასრულებული კერძების გაცემის გათვლითა და მათი მიწოდების სახის გააზრებით. და ეს ყველაფერი უნდა ხორციელდებოდეს მკაცრად განსაზღვრული დროის ფარგლებში.

და თუ რესტორანის საქმიანობის წარმართვის გაუმჯობესებას სჭირდება კრეატიული იდეები, კულინარული წარმოებისა და პერსონალის მიმართ მენეჯმენტის მხრივ ახალი მიდგომები ან, მით უფრო, თუ იგეგმება ქსელისა ან დამატებით რამოდენიმე ობიექტის გახსნა, ამ შემთხვევაში წარმატებული ნაბიჯების გადადგმა ბრენდ-შეფის გარეშე თითქმის წარმოუდგენელია!

ბრენდ-შეფის ფუნქციები.

· ანალოგების ანალიზის შედეგად კვების ობიექტის კონცეფციის განსაზღვრა და ფორმირება;

· კულინარული წარმოების ორგანიზების და სამზარეულოს საქმიანობის დაგეგმვა;

· რესტორნის სივრცისა და ფართობების ოპტიმალური გამოყენების განსაზღვრა;

· ობიექტის გახსნისთვის საჭირო ხარჯების ოპტიმიზაცია;

· მომგებიანი და სრულყოფილ/ სრულფასოვანი მენიუს შექმნა (ძირითადის / სეზონურის / საუზმის/ ლანჩის / სადილის. ბარისა და დესერტის ბარათების შედგენა და ამ ყველაფრის განახლებაზე უწყვეტი ზრუნვა)

· რესტორნის მფლობელისთვის / ხელმძღვანელისთვის დახმარების გაწევა პერსონალის შერჩევა - მიღებაში;

· აქტუალურ საკითხებზე მზარეულთა სწავლების/ინსტრუქტაჟის უზრუნველყოფა;

· თანამშრომლებისთვის მასტერ-კლასების ჩატარება;

· ნედლეულზე, პროდუქტებზე და ნახევარფაბრიკატებზე კონტროლის გაწევა;

· კერძების გაცემისა და მიწოდების სტანდარტების დადგენა;

· სრულყოფილი სქემის ფორმირება:

- «საწყობი > სამზარეულო > ბარი > მიმტანი > ადმინისტრატორი > დარბაზი»

უკან
Write Close