სუ-შეფი - მზარეულის გაღრმავებული დონე

1500 ლარი
ყიდვა

მზარეულის პროფესიული კომპეტენციების ამაღლება

კურსის მიზანი
მზარეულის პროფესიული კომპეტენციების სრულყოფის შედეგად კარიერული ზრდის ხელშეწყობა.

ვისთის არის განკუთვნილი? 
მომუშავე მზარეულთათვის ან მათთვის, ვინც გაიარა მზარეულის პროფესიული კურსი. 
სწავლის ფორმა:
თეორიული ნაწილი: ონლაინ რეჯიმში ჩაწერილი აუდიო და ვიდეო გაკვეთილები და ტექსტუალური კონტენტი. 
პრაქტიკული ნაწილი (სტაჟირება): უშუალოდ კვების ობიექტში, შეფ მზარეულის მეთვალყურეობით.
მომუშავე მზარეულთათვის სტაჟირება აუცილებელი არ არის.

სწავლება მიმდინარეობს დევიდ კოლბის მეთოდით

Left
Right
რას გთავაზობთ?

+ თეორიული ონლაინ სწავლების შესაძლებლობა ნებისმიერ ხელსაყრელ დროს
+ პრაქტიკული მეცადინეობები შეფ-მზარეულის ხელმძღვანელობით რეალურ რესტორანში
+ ცოდნის შემოწმება ტესტების მეშვეობით
+ კურსის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
კურსის პროგრამა

1. საზოგადოებრივი კვების ობიექტების კლასიფიკაცია და მათი საწარმოო- სავაჭრო საქმიანობის თავისებურება და ძირითადი მახასიათებლები
2. კულინარულ წარმოებაში მონაწილე პერსონალის ფუნქციონალური  მოვალეობები და სამსახურეობრივი პასუხისმგებლობა, სუ-შეფის თანამდებობრივ ფუნქციები და ვალდებულებები. 
3. კულინარული პროდუქციის წარმოების სრული და არასრული ტექნოლოგიური ციკლი. სრული ტექნოლოგიური ციკლის ორგანიზება.  

4. საზოგადოებრივი კვების ობიექტების სამზარეულოს აღჭურვილობა და ინვენტერი:
5. კულინარულ წარმოებაში დასაქმებული პერსონალის შრომის უსაფრთხოების დაცვა.
6. კულიარული პროდუქციის უვნებლობის მოთხოვნების და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა (HACCP) საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში.

7. ნედლეულისა და პროდუქტების კულინარული დამუშავების  ხერხები და მეთოდები.
8ნედლეულის ჰიდრო-მექანიკური დამუშავების მეთოდები და ხერხები. 
9. პროდუქტებისა და ნახევარფაბრიკატების თერმული დამუშავების მეთოდები და ხერხები.
10. კულინარული დამუშავების პროცესების გავლენა ნედლეულისა და პროდუქტების თვისებებზე. 

გაქვთ შეკითხვები?

დატოვეთ თქვენი კომენტარი ან დაგვირეკეთ!

1500 ლარი
ყიდვა
Write Close